Strona Parafii Świętej Rodziny
background

Bierzmowanie


Egzamin do bierzmowania – PYTANIA I ODPOWIEDZI

P: Co to jest religia?

O: Religia jest to łączność człowieka z Panem Bogiem.

P: Jaką religią jest religia katolicka?

O: Religia katolicka jest religią objawioną przez Boga.

P: W czym zawiera się wszystko, co Pan Bóg objawił?

O: To wszystko, co Pan Bóg objawił, zawiera się w Piśmie Świętym i Tradycji.

P: Co to jest Pismo Święte?

O: Pismo święte jest to zbiór ksiąg napisanych pod natchnieniem Ducha Świętego, który zawiera Słowo Boże skierowane do ludzi.

P: Kto jest autorem Pisma Świętego?

O: Pierwszorzędnym autorem Pisma św. jest Duch Święty, a drugorzędnym - ludzie przez Ducha Świętego natchnieni.

P: Jak dzieli się Pismo Święte?

O: Pismo Święte dzieli się na Stary Testament oraz Nowy Testament.

P: Z ilu ksiąg składa się Pismo Święte?

O: Pismo Święte składa się z 45 ksiąg Starego Testamentu i 27 ksiąg Nowego Testamentu; razem z 72 ksiąg.

P: Kto to jest Pan Bóg?

O: Pan Bóg jest to Duch nieskończenie doskonały, Stworzyciel nieba i ziemi (To Pan, Król, Sędzia, ale także dobry i miłosierny Ojciec).

P: Co to znaczy, że Pan Bóg jest Duchem nieskończenie doskonałym?

O: Pan Bóg jest Duchem nieskończenie doskonałym, tzn. że posiada wszystkie możliwe doskonałości.

P: Co to znaczy, że Pan Bóg jest duchem?

O: Pan Bóg jest Duchem, tzn. że jest niewidzialny , nieśmiertelny, nie ma ciała, a ma rozum i wolną wolę.

P: Co to jest Trójca Święta?

O: Jednego Boga w trzech Osobach Boskich (Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty) nazywamy Trójcą Przenajświętszą.

P: Dlaczego trzy Osoby Boskie są jednym Bogiem?

O: Trzy osoby Boskie są jednym Bogiem, ponieważ mają tę samą naturę, czyli te same doskonałości.

P: Kto to są aniołowie?

O: Aniołowie są to duchy, które mają rozum i wolną wolę, a nie mają ciała. Pan Bóg stworzył aniołów, aby Mu służyli, oznajmiali Jego wolę ludziom i opiekowali się nimi. Zbuntowanych aniołów nazywamy szatanami.

P: Kto to jest człowiek?

O: Człowiek jest najdoskonalszym stworzeniem Boga na ziemi. Jest to jedna całość ciała i duszy nieśmiertelnej.

P: Co człowiek ma dzięki duszy?

O: Człowiek dzięki duszy ma rozum i dlatego myśli, tworzy, oraz wolną wolę, dzięki której może wybierać między dobrem a złem.

P: Kim jest Jezus Chrystus?

O: Jezus Chrystus jest Synem Bożym, który stał się człowiekiem dla naszego zbawienia.

P: Co jest celem i zadaniem Kościoła?

O: Zadaniem Kościoła jest kontynuowanie zbawczej misji Chrystusa (budowanie królestwa Bożego na ziemi i prowadzenie wszystkich ludzi do zjednoczenia z Bogiem w wieczności).

P: Jaką władzę dał Pan Jezus Kościołowi św.?

O: Pan Jezus dał Kościołowi św. potrójną władzę: nauczycielską, kapłańską i pasterską.

P: Jakie cechy posiada Kościół katolicki?

O: Kościół katolicki posiada następujące cechy: jest jeden, święty, katolicki czyli powszechny i apostolski. Są to znaki prawdziwego Kościoła Chrystusowego.

P: Kim jest Duch Święty?

O: Duch Święty jest to trzecia Osoba Boska, która pochodzi od Ojca i Syna.

P: Kiedy Duch Święty zstąpił na Apostołów?

O: Duch Święty zstąpił na Apostołów w postaci ognistych języków w dzień Zielonych świąt, dziesiątego dnia po Wniebowstąpieniu Pana Jezusa.

P: Kiedy Duch Święty zstępuje na nas?

O: Duch Święty zstępuje na nas już przy chrzcie św., a w szczególny sposób napełnia nas sobą w sakramencie bierzmowania.

P: Co to jest sumienie?

O: Sumienie jest to głos duszy, który mówi: "To czyń, bo dobre; tamtego nie czyń, bo złe".

P: Kiedy człowiek popełnia grzech?

O: Człowiek popełnia grzech, gdy świadomie i dobrowolnie przekracza przykazania Boże lub kościelne.

P: Czym jest grzech?

O: Grzech jest obrazą Pana Boga, niewdzięcznością wobec dobrego Stwórcy, raną zadaną Kościołowi i krzywdą, którą człowiek sam sobie wyrządza. Grzech może być ciężki (śmierte1ny) i lekki.

P: Na czym polega grzech ciężki?

O: Grzech polega na tym, że człowiek przekracza przykazanie Boże lub kościelne w rzeczy ważnej. Świadomie czyli z poznaniem złego i całkiem dobrowolnie (z własnej woli).

P: Na czym polega grzech lekki?

O: Grzech lekki polega na tym, że człowiek przekracza przykazanie Boże lub kościelne w rzeczy mniej ważnej lub przekracza je w rzeczy ważnej, lecz niezupełnie świadomie lub niezupełnie dobrowolnie.

P: Co to znaczy wierzyć Panu Bogu?

O: Wierzyć Panu Bogu, to znaczy uznawać za prawdę to, co Bóg objawił i czego naucza nas przez Kościół święty.

P: Jaka powinna być nasza wiara?

O: Nasza wiara powinna być: powszechna, mocna, stała, żywa.

P: Co to jest modlitwa?

O: Modlitwa jest to rozmowa człowieka z Panem Bogiem. Może ona być ustna, myślna, indywidualna lub liturgiczna.

P: W jakim celu winniśmy się modlić?

O: W tym celu winniśmy się modlić, aby Pana Boga uwielbiać, aby Mu dziękować, aby Go przepraszać, aby Go prosić.

P: Jak trzeba się modlić?

O: Modlić należy się pobożnie, pokornie, wytrwałe, z ufnością i poddaniem się woli Bożej.

P: Jaka jest treść 5 przykazań kościelnych?

O: 1) W niedziele i inne nakazane dni świąteczne wierni są zobowiązani uczestniczyć we Mszy św. i powstrzymywać się od prac służebnych. 2) Przynajmniej raz w roku spowiadać się ze swoich grzechów. 3) Przynajmniej raz w roku na Wielkanoc przyjąć Komunię św. 4) Zachować nakazany post i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych a w dni pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach. 5) Troszczyć się o potrzeby Kościoła.

P: Jakie obowiązują święta kościelne?

O: Boże Narodzenie, Nowy Rok, Trzech Króli, Boże Ciało, , Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, Wszystkich Świętych.

P: Jakie są rodzaje laski Bożej?

O: Rozróżniamy: - łaskę uświęcającą i łaskę uczynkową.

P: Co to jest łaska uświęcająca?

O: Łaska uświęcająca jest to dar Boży, który daje nam życie , nadprzyrodzone i czyni nas dziećmi Bożymi (jest to życie Boże w nas).

P: Kiedy po raz pierwszy otrzymaliśmy, łaskę uświęcającą i przez co możemy ją utracić?

O: Łaskę uświęcającą otrzymaliśmy na chrzcie św., a możemy ją utracić przez grzech ciężki.

P: Przez co możemy odzyskać łaskę uświęcającą?

O: Utraconą łaskę uświęcającą możemy odzyskać przez spowiedź św. i żal doskonały.

P: Jak dzielimy sakramenty św.?

O: Sakramenty św. dzielimy: 1) na sakramenty dla żywych na duszy i dla umarłych na duszy, 2) na sakramenty powtarzalne i niepowtarzalne.

P: Które sakramenty są dla żywych, a które dla umarłych na duszy?

O: Dla żywych na duszy są te sakramenty, które możemy przyjmować tylko wtedy, gdy mamy łaskę uświęcającą. Są to: bierzmowanie, Najśw. Sakrament, namaszczenie chorych, kapłaństwo i małżeństwo. Sakramenty dla umarłych na duszy to te, które dają lub przywracają łaskę uświęcającą. Są to: chrzest i pokuta.

P: Które sakramenty przyjmujemy raz w życiu?

O: Raz w życiu można przyjąć chrzest, bierzmowanie i kapłaństwo, bo wyciskają na duszy niezatarty znak szczególnej przynależności do Jezusa Chrystusa.

P: Co to jest bierzmowanie?

O: Bierzmowanie jest to sakrament, w którym Duch Święty umacnia chrześcijanina, aby wiarę swą mężnie wyznawał, bronił jej i według niej żył.

P: Jakie znasz inne nazwy bierzmowania?

O: a) sakrament dojrzałości chrześcijańskiej, bo udzielany jest temu, kto powinien sobie zdawać sprawę, co to znaczy być świadomym i wzorowym katolikiem, b) sakrament Ducha Świętego, bo On w tym sakramencie zstępuje na nas i ubogaca nas swymi darami.

P: Co oznacza słowo "bierzmowanie"?

O: Słowo "bierzmowanie" pochodzi od staropolskiego słowa "bierzmo". Była to belka wzmacniająca strop. Celem bierzmowania jest bowiem wzmocnienie nas w wierze.

P: Ile razy można przyjąć sakrament bierzmowania?

O: Przyjmujemy go jeden raz w życiu, ponieważ raz na zawsze "wyciska" na duszy znamię świadka Chrystusowego.

P: Jaki jest związek między chrztem a bierzmowaniem?

O: Przez chrzest otrzymujemy prawo udziału w posłannictwie Jezusa Chrystusa (głoszenie słowa Bożego, oddawanie czci Bogu, przetwarzanie świata), przez sakrament bierzmowania przyjmujemy na siebie obowiązek, aby świadomie włączyć się w to posłannictwo (praca dla Kościoła), otrzymujemy w tym celu pomoc łaski Bożej.

P: Jakich łask udziela bierzmowanie?

O: 1) pomnaża łaskę uświęcającą, 2) wyciska na duszy niezatarty znak wyznawcy Chrystusowego, 3) daje 7 darów Ducha Świętego, 4) daje łaskę uczynkową, abyśmy wiarę mężnie wyznawali, bronili jej i według niej żyli.

P: Jaka jest treść 7 darów Ducha Świętego?

O: 1) Dar mądrości. 2) Dar rozumu. 3) Dar rady. 4) Dar męstwa. 5) Dar umiejętności. 6) Dar pobożności. 7) Dar bojaźni Bożej.

P: Jak należy przygotować się do sakramentu bierzmowania?

O: 1) modlić się o dary Ducha Świętego, 2) poznać najważniejsze prawdy wiary, 3) wyrabiać w sobie pobożność, sumienność, pracowitość, silną wolę, życzliwość, 4) wybrać sobie patrona, 5) poprosić świadka do bierzmowania.

P: Kto udziela sakramentu bierzmowania?

O: Sakramentu bierzmowania udziela Ks. Biskup, a w nagłych nadzwyczajnych okolicznościach każdy upoważniony kapłan.

P: Jakie są najważniejsze ceremonie sakramentu bierzmowania?

O: a) włożenie rąk przez ks. biskupa, co oznacza zstąpienie Ducha Świętego, b) namaszczenie na czole Krzyżmem św. i słowa: "Przyjmij znamię daru Ducha Świętego".

P: Co to jest Krzyżmo św.?

O: Krzyżmo święte jest to mieszanina oliwy i balsamu, poświęcona w Wielki Czwartek przez ks. biskupa w katedrze (oliwa daje sprężystość, balsam goi i konserwuje).

P: Jak należy zachować się w czasie udzielania bierzmowania?

O: Gdy ks. biskup się zbliża, odsłonić czoło – w ręce trzymać kartkę do bierzmowania. 2) Świadek bierzmowania ma przez chwilę bierzmowania trzymać prawą rękę na prawym ramieniu bierzmowanego. 3) Po namaszczeniu odpowiedzieć: ,Amen" oraz "I z duchem twoim" 4) Pozostać w kościele i modlić się do momentu, gdy biskup udzieli końcowego błogosławieństwa.

P: Jakie są obrzędy sakramentu bierzmowania i czym się charakteryzują?

O: I. Śpiew na rozpoczęcie. Powitanie Msza święta - Liturgia słowa Po Ewangelii - (wszyscy stoją) ks. Proboszcz prosi Biskupa o udzielenie sakramentu bierzmowania po dialogu Proboszcza z Biskupem, ks. Biskup zwraca się do kandydatów: Droga młodzieży (Drodzy bracia i siostry), powiedzcie przed zgromadzonym tu Kościołem, jakich łask oczekujecie od Boga w tym sakramencie? Kandydacie odpowiadają: Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary, i do postępowania według jej zasad. Amen. Homilia (kazanie) Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. Po pytaniach skierowanych do kandydatów, ksiądz Biskup mówi: Taka jest nasza wiara..., ... jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Kandydaci odpowiadają: Amen. II. liturgia sakramentu Włożenie rąk: Biskup odmawia nad bierzmowanymi modlitwę. Odpowiadamy: Amen. Namaszczenie Krzyżmem św. Biskup Krzyżmem św. kreśli znak krzyża na czole bierzmowanego i mówi: "N. przyjmij znamię daru Ducha Świętego". Bierzmowany odpowiada: Amen. Biskup dodaje: Pokój z tobą. Bierzmowany odpowiada: I z duchem twoim. III. Po namaszczeniu wszystkich bierzmowanych Krzyżmem św.: Modlitwa powszechna, a po niej procesja z darami (wszyscy jeszcze stoimy, siadamy po zakończeniu przynoszenia darów). Dalej Msza św. jak zwykle. Po Komunii Świętej modlitwa i podziękowania Na zakończenie: Błogosławieństwo Arcypasterskie.

P: Co to jest Najświętszy Sakrament?

O: Najświętszy Sakrament jest to prawdziwe Ciało i prawdziwa Krew Pana Jezusa pod postaciami chleba i wina.

P: Kiedy i jakimi słowami ustanowił Pan Jezus Najświętszy Sakrament?

O: Najświętszy Sakrament ustanowił Pan Jezus w czasie Ostatniej Wieczerzy w Wielki Czwartek słowami: "Bierzcie i jedzcie, to jest bowiem Ciało moje - to jest bowiem kielich Krwi mojej".

P: Co to jest Msza św.?

O: Msza św. jest ofiarą Nowego Testamentu, w której Pan Jezus ofiaruje się za nas swemu Ojcu niebieskiemu pod postaciami chleba i wina (jest to uobecnienie Ofiary krzyżowej Pana Jezusa).

P: Co to jest Komunia św.?

O: Komunia św. jest to spożywanie Ciała i Krwi Pana Jezusa pod Postaciami chleba i wina.

P: Pod jakimi warunkami możemy często przyjmować Komunię św.?

O: Komunię św. możemy często przyjmować, gdy: a) mamy łaskę uświęcającą b) czystą intencję (chęć zjednoczenia z Panem Jezusem), c) zachowamy post eucharystyczny 1 godzinę.

P: Co to jest sakrament pokuty?

O: Sakrament pokuty czyli pojednania jest to sakrament, w którym kapłan w zastępstwie Chrystusa odpuszcza nam grzechy po chrzcie św. popełnione i daje pomoc, aby stać się lepszym człowiekiem.

P: Kiedy i jakimi słowami ustanowił Pan Jezus sakrament pokuty?

O: Pan Jezus ustanowił sakrament pokuty w dniu swego zmartwychwstania, mówiąc do Apostołów: "Weźmijcie Ducha Świętego, którym grzechy odpuścicie, będą odpuszczone, a którym zatrzymacie, będą zatrzymane".

P: Komu przekazał Pan Jezus władzę odpuszczania grzechów?

O: Władzę odpuszczania grzechów Pan Jezus przekazał Apostołom, biskupom i kapłanom.

P: Jakie jest pięć warunków sakramentu pokuty?

O: Pięć warunków sakramentu pokuty: 1) rachunek sumienia, 2) żal za grzechy, 3) mocne postanowienie poprawy, 4) spowiedź, 5) zadośćuczynienie

Wersja pytań i odpowiedzi do egzaminu w formacie PDF znajduję się pod tym linkiem.